This Site in English

בקעי תונב רשג

בקעי תונב רשגב ירוטסיהרפה רתאה סרה

:םיניינעה תולשלתשה

ןדריה תקמעהל תודובע תרניכ-זוקינה תושר המזי ןורחאה ץיקב .1
.תרטע דצמל קקפה רשג ןיבש עטקב    
יגולואכרא חטש הקמעהל דעוימה חטשהמ לודג קלח תויהב .2
תרניכ-זוקינה תושר םע הלועפ תוקיתעה תושר הפתיש ,זרכומ    
ףיקמ יגולואכרא רקס תובקעב .טקיורפה תוכלשה תניחבל    
חוקיפ תחת ושעיש יאנתב תודובעל הזרכהה חטשמ קלח ררחוש    
תוקיתעב ועגפי אלו    
םידברב םייסדנהה םילכה ועגפ רבמבונ שדוח תישארב .3
תונב רשגל ןופצמ רטמוליק יצחכ תומצעו ןבא ילכ םיליכמה    
יפ לע תודובע תקספה וצ איצוה תוקיתעה תושר חקפ .בקעי    
.תוקיתעה קוח יפל ותוכמס    
תודובעה יכ הליג ןכמ רחאל םידחא םימי חקפה ךרעש הקידבב .4
הנולת שיגה חקפה .הקספהה וצ תורמל תוכשמנ רתאב    
עצבמה ןלבקה דגנו זוקינה תושר ל"כנמ טס ןתיא דגנ הרטשמב    
.וידבועו    
יכ חוויד תוקיתעה תושרב לבקתהב 24.12.1999 ךיראתב .5
חטשב רויסב .ליעל רומאה לכ תורמל וכשמנ חטשב תודובעה    
העגפו תודובעה תא הכישמה הלוחה זוקינה תושר יכ ררבתה    
ןופצמ םייגולואיגה םידברב הכיפה יתלבו השונא העיגפ    
.בקעי תונב רשגל םורדמו    

תיתשתה תודובע רחאל רתאה הנורחאה תוריפחה תנועב רתאה


תדג לש ףונל לודג קזנ םרגנ יגולואכראה רקחמל םיקזנל רבעמ
לש התימדתל םרגנש קזנה .םירייתו םישפונ יפלא שמשמה ןדריה
םייתוברתה הייסכנ לע הניגמה קוח תרמוש הנידמכ לארשי תנידמ
ושענ תודובעה יכ םג ריכזנ .רעושי אל ולוכ יעדמה םלועה יניעב
 .רוביצ יפסכבו רוביצ דבוע ידי לע
 

- רתאה תודוא
,היגולונורכ ,םוקימ
...היפרגוילביב ,םיאצממ


טוריפב השעמה רופיס

,םייטנולר םיכמסמ
תוינפהו םיקוח


ונל ובתכ